என் அன்பு புது வீட்டு ஹமீது அண்ணன் அவர்கள் நம்
இஸ்லாமிய மாணவர்கள் பயன் பெறக்கூடிய ஒரு
முக்கிய தகவலைத் தந்திருக்கிறார்கள்.அதனை
அப்படியே இங்கு வெளியிடுகிறேன். படித்து பயன்
பெறுமாறு நம் சமுதாய மாணவர்களைக் கேட்டுக்
கொள்கிறேன்.

Dear Brothers in Islam Asslaamu alaikum,

I would like to share this info with all of you.

The main aim for sending this email is that in our Islamic Society there are many students who cannot continue their studies after S.S.L.C or Higher Secondary. There can be more than one reason for not continuing their studies.

Some students does not have enough guidance while some does not have financial support to join the college and some may be in a circumtances to earn money for their family. So they stop and sacrifice their studies and start working in some shops as a sales man for lowest salary (also no future in it) or start doing business on platforms or some people flying to abroad for a unprofessional job like labour/janitor or most of our students does not know what to do.....

Nowadays in the industry (espcially in abroad in Oil&Energy companies) the Safety Engineer position is one of the wanted position which does not require any academic qualification. Anyone can join this course who just completed their S.S.L.C. or Higher Secondary. There are many opportunities for this position. It seems to be professional job. Instead of working as a labour/janitor, our brothers can choose this profession. Moreover the salary getting paid for this profession is very good.

So I would like to pass this message to all our brothers who cannot continue their studies and in the situation to earn money for their family. Now it is the right time to pass this message as the students will be completing their school studies and looking for some guidance.

Below I have mentioned some of the institute from Tamil Nadu who offer this courses.

NIFE - No.10, Vasu Street, Kilpauk, Che-10, Ph:26422112, 26422113
AICOMAS - New No. 55, Luz Church Road, R.A. Puram, Ch-28,

This is a copy of a mail received from a friend

by UNICON HAMEED

Google Search

Popular Posts

About Me

My photo
ABIRAMAM, TAMILNADU, India
WORKING AS A SECONDARY GRADE TEACHER IN KAMUTHI UNION

current time

Tamilnadu Results