அன்று எழுதிவன் அழித்து எழுதுவானா?


-->

வீட்டுக்கு செல்வம் மாடு , தோட்டச் செல்வம் முருங்கை.
அறைக்காசை ஆயிரம் பொன்னக்குகிறவளும் பெண்சாதி , ஆயிரம் பொன்னை அறைக்காசு ஆக்கு கிறவளும் பெண்சாதி.
கடுகு களவும் களவுதான் , கற்புரம் களவும் களவு தான்.
கூத்தாடி கிழக்கே பார்த்தான் , கூலிக்காரன் மேற்கே பார்த்தான்.
ஓட்டை பானையிலும் சர்க்கரை இருக்கும்.
உட்சுவர் இருக்க, புறச்சுவர் பூசலாமா ?
தண்ணீர் வெந்நீர் ஆனாலும் நெருப்பை அணைக்கும் .
பழம் பழுத்தால் , கொம்பிலே தங்காது.
அள்ளாது குறையாது , சொல்லாது பிறவாது .
தாய் முகம் காணாத பிள்ளையும் , மழை முகம் காணாத பயிரும் உருபடாது.
நல்லவன் உறவை நாலு பணம் கொடுத்துச் சம்பாதிக்கவேண்டும் , கேட்டவன் உறவை பத்துப் பணம் கொடுத்து நீக்கவேண்டும்.
வானம் சுரக்க , தானம் சிறக்கும் .
நாவு அசைய , நாடு அசையும் .
அகல இருந்தால் நிகள உறவு, கிட்டவந்தால் முட்டப் பகை. அகல உழுகிறதை விட ஆழ உழு. அகல் வட்டம் பகல் மழை. அச்சமில்லாதவன் அம்பலம் ஏறுவான். அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும் ஓடாது. அசைந்து தின்கிறது யானை, அசையாமல் தின்கிறது வீடு. அஞ்சிலே வளையாதது ஐம்பதிலே வளையுமா? அறிந்தறிந்து செய்கிற பாவத்தை அழுதழுது தொலைக்கவேண்டும். அறிய அறியக் கெடுவார் உண்டா? அறிவில்லார் சிநேகம் அதிக உத்தமம். அறிவீன இடத்தில் புத்தி கேளாதே. அறிவீனர் தமக்கு ஆயிரம் உரைக்கினும் அவம். அறிவு இல்லார் தமக்கு ஆண்மையுமில்லை. அறிவுடையாரை அரசனும் விரும்புவான். அறுபத்து நாலடிக் கம்பத்திலேறி ஆடினாலும், அடியில் இறங்கி தான் தியாகம் வாங்கவேண்டும். அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி. அன்பு இருந்தால் ஆகாததும் ஆகும். அன்று எழுதிவன் அழித்து எழுதுவானா? அன்று குடிக்கத் தண்ணீர் இல்லை ஆனைமேல் அம்பாரி வேணுமாம். அன்னம் இட்டவர் வீட்டில் கன்னம் இடலாமா? அன்னைக்கு உதவாதவன் யாருக்கும் ஆகான். ஆய்ந்து பாராதான் காரியந் தான் சாந்துயரந் தரும். ஆரால் கேடு, வாயால் கேடு. ஆரியக் கூத்தாடினாலும் காரியத்தில் கண்ணாயிரு. ஆலும் வேலும் பல்லுக்குறுதி, நாலும்[ நாலடியார்] இரண்டும்[குறள்] சொல்லுக்குறுதி. ஆலை இல்லாத ஊரிலே இலுப்பைப் பூச்சக்கரை. ஆவும் தென்னையும் ஐந்து வருடத்தில் பலம் தரும். ஆழமறியாமல் காலை இடாதே. ஆள் கொஞ்சமானாலும் ஆயுதம் மிடுக்கு. ஆளனில்லாத மங்கைக்கு அழகு பாழ். ஆற்றிலே போட்டாலும் அளந்து போடு. ஆறிலுஞ் சாவு நூறிலுஞ் சாவு. ஆறின கஞ்சி பழங் கஞ்சி. ஆறு கடக்கிறவரையில் அண்ணன் தம்பி, ஆறு கடந்தால் நீ யார் நான் யார்? ஆறு போவதே போக்கு அரசன் சொல்வதே தீர்ப்பு. ஆறுகெட நாணல் இடு, ஊரு கெட நூலை விடு. ஆனை கறுத்தால் ஆயிரம் பொன். ஆனை படுத்தால் ஆள் மட்டம். ஆனை வரும் பின்னே. மணி ஓசை வரும் முன்னே. ஆனைக்கு ஒரு காலம் பூனைக்கு ஒரு காலம். ஆனைக்கும் அடிசறுக்கும். அடக்கம் உடையார் அறிஞர், அடங்காதவர் கல்லார். அடக்கமே பெண்ணுக்கு அழகு. அடாது செய்தவன் படாது படுவான். அடி நாக்கிலே நஞ்சும் நுனி நாக்கில் அமுதமும். அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு அதிகாரம் வந்தால் அண்டை வீட்டுக்காரனுக்கு இரைச்சல் இலாபம். அணில் கொம்பிலும், ஆமை கிணற்றிலும். அணை கடந்த வெள்ளம் அழுதாலும் வாராது. அத்திப் பழத்தைப் பிட்டுப்பார்த்தால் அத்தனையும் புழு. அந்தி மழை அழுதாலும் விடாது. அப்பன் அருமை மாண்டால் தெரியும். அப்பியாச வித்தைக்கு அழிவில்லை. அயலூரானுக்கு ஆற்றோரம் பயம், உள்ளூரானுக்கு மரத்திடியில் பயம். அரசன் இல்லாத நாடு அச்சில்லாத தேர். அரிசி ஆழாக்கானாலும் அடுப்புக் கட்டி மூன்று வேண்டும். அருமையற்ற வீட்டில் எருமையும் குடியிருக்காது. அழிந்த கொல்லையில் குதிரை மேய்ந்தாலென்ன, கழுதை மேய்ந்தாலென்ன? அழுகிற ஆணையும், சிரிக்கிற பெண்ணையும் நம்பக்கூடாது. அழுத பிள்ளை பால் குடிக்கும். அழுதாலும் பிள்ளை அவளே பெற வேண்டும். அளக்கிற நாழி அகவிலை அறியுமா? அள்ளிக் கொடுத்தால் சும்மா, அளந்து கொடுத்தால் கடன். அறக்கப் பறக்க பாடுபட்டாலும் படுக்க பாயில்லை. அறச் செட்டு முழு நட்டம். அற்ப அறிவு அல்லற் கிடம். அறப்படித்தவன் அங்காடி போனால், விற்கவும் மாட்டான் கொள்ளவும் மாட்டான். அறமுறுக்கினால் அற்றும் போகும்.
காய்த்த மரம்தான் கல்லடிபடும்.
இளமையில் சோம்பல் முதுமையில் வருத்தம்.
ஊசியைக் காந்தம் இழுக்கும் உத்தமனைச் சிநேகம் இழுக்கும்.
எளியாரை வலியார் அடித்தால் வலியாரை தெய்வம் அடிக்கும்
கள் விற்றுக் கலப்பணம் சம்பாதிப்பதைவிடக் கற்பூரம் விற்றுக் காற்பணம் சம்பாதிப்பது மேல்.
கூழுக்கு மாங்காய் கொண்டாட்டம், குரங்குத் தேங்காய் கொண்டாட்டம்.
சுக துக்கம் சுழல் சக்கரம்.
செக்களவு பொன்னிருந்தாலும் செதுக்கியுண்டால் எத்தனை நாளுக்குக் காணும்.?
சொல்லிக் கொடுத்த புத்தியும் கட்டிக் கொடுத்த சோறும் எத்தனை நாளுக்குக் கூட வரும்?
இரண்டு ஓடத்தில் கால் வைக்காதே.
பட்டுக்கோட்டைக்கு வழி கேட்டால், கொட்டைப் பாக்கு விலை சொல்லுகின்றாய்.
பணக்காரன் பின்னும் பத்துப்பேர், பைத்தியக்காரன் பின்னும் பத்துப்பேர்.
மாதா ஊட்டாத சோறு மாங்காய் ஊட்டும்.
படப்போட திங்குற மாட்டுக்குப் புடுங்கிப் போட்டா காணுமா ?
மரத்திலே பானை செய்தால் ஒரு முறைதான் சமைக்க முடியும்
சோத்துல கெடக்குற கல்லை எடுக்காதவன் சேத்திலே கெடக்குற எருமையத் தூக்குவானா ?

IS IT?

· “Stewardesses”is the longest word typed with only the left hand …

· “lollipop”is the longest word typed with your right hand.

· No word in the English language rhymes with month, orange, silver, or purple.

· “Dreamt” is the only English word that ends in the letters “mt”. (Are you doubting this?)

· Our eyesare always the same size from birth, but our nose and ears never stop growing.

· The sentence: “The quick brown fox jumps over the lazy dog” uses every letter of the alphabet. (Now, you KNOW you’re going to try this out for accuracy, right?)

· There are only four words in the English language which end in “dous”: tremendous, horrendous, stupendous, and hazardous. (You’re not doubting this, are you?)

· There are two words in the English language that have all five vowels in order: “abstemious” and “facetious.” (Yes, admit it, you are going to say, a e i o u)

· TYPEWRITER is the longest word that can be made using the letters only on one row of the keyboard. (All you typists are going to test this out)

· A cat has 32 muscles in each ear

· A goldfishhas a memory span of three seconds. (Some days that’s about what my memory span is. (:-) lol)

· A “jiffy” is an actual unit of time for 1/100th of a second.

· A sharkis the only fish that can blink with both eyes.

· A snailcan sleep for three years (I know some people that could do this too.!)

· Almonds are a member of the peachfamily.

· An ostrich’s eye is bigger than its brain. (I know some people like that also! hehe lol)

· February 1865 is the only month in recorded history not to have a full moon.

· In the last 4,000 years, no new animals have been domesticated.

· If the population of China walked past you, 8 side by side, the line would never end because of the rate of reproduction.

· Leonardo Da Vinci invented the scissors

· Peanuts are one of the ingredients of dynamite!

· Rubber bands last longer whenrefrigerated. (lol!! random)

· The average person’s left hand does 56% of the typing.

· The cruise liner, QE 2, moves only six inches for each gallon of diesel that it burns.

· The microwavewas invented after a researcher walked by a radar tube and a chocolate bar melted in his pocket. (Good thing he did that.)

· The winter of 1932 was so cold that Niagara Fallsfroze completely solid.

· There are more chickens than people in the world.

· Women blink nearly twice as much as men.

காதலிப்பதற்கு முன்


-->

காதலிப்பதற்கு முன் அவன்: ஆம். எதிர்பார்த்து தான் காத்திருக்கிறேன். அவள்: என்னை விட்டு பிரிய நினைக்கிறாயா? அவன்:இல்லை. அப்படி நினைக்காதே. அவள்: என்னை காதலிக்கிறாய் தானே? அவன்:நிச்சயமாக ........... நிச்சயமாக.... அவள்:உன்னை நம்பி மோசம் போய் விட மாட்டேனே? அவன்:தயவு செய்து இப்படி எல்லாம் கேட்காதே. அவள்: என்னை முத்தமிடுவாயா? அவன் வாய்ப்பு கிடைக்கிற போதெல்லாம்..... அவள்:எப்போதாவது என்னை அடிப்பயா? அவன்:உனக்கு என்ன பைத்தியமா? இப்படி எல்லாம் யோசிக்காதே. அவள்:எப்போதும் என்னோடு தானே இருப்பாய்? அவன்:எஸ் ..எஸ்.. அவள்: டார்லிங்! காதலித்ததற்குப் பின்னான கதையைக் கிழே இருந்து மேலே படித்து செல்லுங்கள். இது தினமணி இணைப்பான கதிரில் வெளியானது.

பில் கேட்ஸ் சென்னையில் பிறந்திருந்தால்?


-->

பில் கேட்ஸ் சென்னையில் பிறந்திருந்தால் விண்டோசை ஜன்னல்
என்றுஅழைத்திருப்பார்கள். அதன் மெனு அட்டவணை இவ்வாறாக அமைந்திருக்கும்.
Save = வெச்சிக்கோ
Save as = அய்ய! அப்டியெ வெச்சிக்கோ
Save All = அல்லாத்தியும் வச்சிக்கோ
Help = ஒதவு
Find = பாரு
Find Again = இன்னொரு தபா பாரு
Move = அப்பால போ
Mail = போஸ்ட்டு
Mailer = போஸ்ட்டு மேன்
Zoom = பெருசா காட்டு
Zoom Out = வெளில வந்து பெருசா காட்டு
Open = தெற நயினா
Close = பொத்திக்கோ
New = புச்சு
Old = பழ்சு
Replace = இத்த தூக்கி அத்ல போடு அத்த தூக்கி இத்ல போடு
Run = ஓடு நய்னா
Execute = கொல்லு
Print = போஸ்டர் போடு
Print Preview = பாத்து போஸ்டர் போடு
Cut = வெட்டு - குத்து
Copy = ஈயடிச்சான் காப்பி
Paste = ஒட்டு
Paste Special = நல்லா எச்ச தொட்டு ஒட்டு
Delete = கீச்சிடு
anti virus = மாமியா கொடுமை
View = லுக்கு உடு
Tools = ஸ்பானரு
Toolbar = ஸ்பானரு செட்டு
Spreadsheet = பெரிசிட்டு
Database = டப்பா
Exit = ஓடுறா டேய்
Compress = அமுக்கி போடு
Mouse = எலி
Click = போட்டு சாத்து
Double click = ரெண்டு தபா போட்டு சாத்து
Scrollbar = இங்க அங்க அலத்தடி
Pay Per View = துட்டுக்கு பயாஸ்கோப்பு
Next = அப்பால
Previous = முன்னாங்கட்டி
Trash bin = கூவம் ஆறு
Solitaire = மங்காத்தா
Drag & hold = நல்லா இஸ்து புடி
Do you want to delete selected item? = மேய்யாலுமே தூக்கிறவா?
Do you want to move selected item? = மெய்யாலுமே கடாசிடவா?
Do you want to save selected item? = மெய்யாலுமே வெச்சிக்கவா?
Abort, Retry, Ignore = இஸ்டம் இல்லாட்டி உட்டுடு
Yes, No, Cancel = இப்போ இன்னா சொல்லுற நீ?
General protection fault = காலி
Access denied = கை வச்ச... கீச்சுடுவேன்!
Unrecoverable error = படா பேஜார்பா
Operation illegal = பேமானி சாவு கராக்கி கஸ்மாலம்
Windows 98 = இதாமெ ஜன்னல் தொன்னித்தி எட்டு

TAMIL S.M.S. JOKES

S.M.S. JOKES READ AND ENJOY! AND LIVE LONG.

நோயாளி நர்ஸைப் பார்த்து "நீ என் இதயத்தை திருடிவிட்டாய்"

நர்ஸ்: "அடே! கொய்யாலே! டாக்டர் உன் கிட்னிய திருடிட்டார்

"போ! போய் சாகிற வேலையப்பார்"

காதலன்: நீ என்னருகில் இருக்கும் போது என் கண் இமைகளை மூடாமல் பார்த்துக் கொண்டே இருப்பேன்!
காதலி: ஏன் அவ்வளவு காதலா என் மீது ?
காதலன் :அடி போடி கொய்யாலே! லேசா கண்ணை மூடினா என் செல்போனை ஆட்டைய போட்டுருவ அதான்! நேத்து ஒரு செகன்டு தான் கண்ணை மூடினேன், அதுக்குள்ள என் எட்டணாவ சுட்டுட்டயேடீ!

நீங்கள் சிரிக்கும் ஒவ்வொரு வினாடியும் உங்களைவிட்டு மரணம் விலகிச் செல்கிறது!
ஆனால் மற்றவர்களுக்கு மரணம் நெருங்குகிறது!
அதனால் பல் விலக்கிவிட்டு சிரியுங்கள்!

நான் ஒன்னு சொல்லுவேன் எழுந்திருச்சி ஓடக் கூடாது

சொல்லட்டுமா.?

பெருமால் கோயில்ல சுண்டல் தராங்கலாம்.
ஏ! ஓடாதே!.
நில்லு…நில்லு….நில்லு..

An American said to
an Indian
We had many hard working
people,
for Example
Abraham Lincoln..
He Studied in Candle Light
and became the Leader
of our country.

INDAIN smiled and said:
In India, there’s
a state called TAMIL NADU..
Everyone are studying
in Candle light. bcoz of
a Leader called..
-Arcot Veerasamy.

அவள் பார்வைக்கு அர்த்தம் தெரிந்த எனக்கு, பேசிய
வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியவில்லை
கொய்யாலே! இங்கிலீஸ்ல இவ்வளவு வேகமா
பேசினா எவனுக்கு புரியும்!
Google Search

Popular Posts

About Me

My photo
ABIRAMAM, TAMILNADU, India
WORKING AS A SECONDARY GRADE TEACHER IN KAMUTHI UNION

Tamilnadu Results